سلام ، به سایت حسابگران برتر خوش آمدین

متر و برآورد

صورت وضعیت

صورت وضعیت

تعریف صورت وضیت: برای تعریف صورت وضعیت و ایجاد شناخت کلی نسبت به این موضوع به مفاد شرایط عمومی پیمان مراجعه می کنیم. طبق بند "الف" ماده (37) شرایط عمومی پیمان، در آخر هر ماه، پیمانکار وضعیت کارهای انجام شده ...