سلام ، به سایت حسابگران برتر خوش آمدین

صورت وضعیت

صورت وضعیت

صورت وضعیت

تعریف صورت وضیت: برای تعریف صورت وضعیت و ایجاد شناخت کلی نسبت به این موضوع به مفاد شرایط عمومی پیمان مراجعه می کنیم. طبق بند "الف" ماده (37) شرایط عمومی پیمان، در آخر هر ماه، پیمانکار وضعیت کارهای انجام شده ...
متره و برآورد

متره و برآورد

متره و برآورد چیست و اصطلاحات آن آنچه در این مقاله می خوانید : متره و انواع آن برآورد و انواع آن اصطلاحات متره و برآورد متره و انواع آن تعریف متره متره عبارتست از محاسبه و اندازه گیری مقادیر ...